گواهینامه های بهنوار ایران

شرکت بهنوار ایران برای اولین بار در کشور و از بدو تاسیس تا کنون، براساس پروانه های صادره و بر مبنای مقررات و استانداردهای پزشکی و صنعتی با نظارت مضاعف وزارت بهداشت و صنایع، تولید محصولات خود را در مراحل و مقاطع مختلف اعم از تهیه و خرید مواد اولیه،عملیات حین تولید و تولید نهایی به انجام میرساند.

همچنین این شرکت، دارای گواهینامه سیستم کیفیت شامل ISO9001:2015 و ISO13485:2016 و پروانه اخذ شده از اداره کل تجهیزات پزشکی به شرح ذیل می باشد.

گواهینامه ها